Algemene voorwaarden huiswerkhulp

 • Aanmelding huiswerkhulp

  De leerling wordt voor 2, 3, 4 of 5 dagen huiswerkhulp van minimaal 1 en maximaal 2 uur per dag ingeschreven.

 • Verplichtingen NHI

  NHI Studiebegeleiding levert één begeleider per 10 leerlingen, om de moeilijkheden die tijdens het maken en leren van het huiswerk naar voren komen op te lossen. De coördinator stuurt een maandelijkse rapportage aan de ouders. De coördinator neemt bij ongemelde absentie contact op met de ouders /verzorgers. NHI Studiebegeleiding is niet aansprakelijk voor eventueel door de leerling geleden schade voor, tijdens of na zijn of haar verblijf op het NHI.

 • Verplichtingen leerling

  De leerling is verplicht om per schooldag minimaal 1 uur op het NHI met het maken en leren van zijn huiswerk en het leren van proefwerken bezig te zijn. De leerling moet bij het betreden, het aanwezig zijn en het verlaten van de studieruimten een absolute stilte in acht nemen en geen aanstoot geven. Hij / zij maakt, door een hand op te steken, kenbaar dat er hulp nodig is en stelt de betreffende vragen op een fluistertoon. De leerling dient zich volledig aan de huisregels van het NHI te houden en zal bij overtreding hiervan, na meerdere waarschuwingen voor minimaal twee dagen geschorst en bij herhaling definitief verwijderd worden.

 • Verplichtingen ouders

  De ouders verplichten zich om bij verhindering van de leerling uiterlijk dezelfde dag contact op te nemen met het speciale absentienummer van de vestiging of per SMS. Zij machtigen het NHI om het overeengekomen maandbedrag aan het begin van elke kalendermaand automatisch van de opgegeven bankrekening af te schrijven. Wanneer het bedrag halverwege de periode nog niet is ontvangen houdt het NHI zich het recht voor de leerling te weigeren.

 • Betaling

  Wij hanteren een vast maandtarief dat 1/10e deel van het jaartarief bedraagt en van september t/m juni in rekening wordt gebracht. Het jaartarief is gebaseerd op het totaal aantal begeleidingsdagen per schooljaar.

  Aan het begin van de nieuwe maand wordt het verschuldigde maandbedrag door middel van automatische incasso van uw rekening afgeschreven. Wanneer het NHI door overmacht niet geopend is en deze dagen wel zijn berekend, kan de leerling als compensatie, in overleg met de coördinator, op een ander tijdstip extra dagen of op andere dagen langere tijd begeleid worden.

 • Ziekte

  Wanneer de leerling langer dan één aaneengesloten week ziek is, wordt de betaling na deze week stopgezet en het over de dan volgende ziektedagen al betaalde bedrag teruggestort.

 • Werk- of stageweken en vrije dagen

  Werk- en stageweken en onverwachte vrije dagen van school, door ijsvrij of projecten, kunnen niet worden verrekend. Het NHI blijft op die dagen geopend. Om gemiste dagen te compenseren kan de leerling in overleg met de coördinator een extra dag worden begeleid of op andere dagen langer blijven.

 • Proefperiode van twee maanden

  De laatste dag van de proefperiode is ook de laatste dag van een maand. In de laatste week voor de afgesproken datum, wordt u door de coördinator gebeld over de vorderingen van de leerling. Alleen dan kan het contract meteen worden gewijzigd of stopgezet. Na deze proefperiode geldt altijd een opzegtermijn van (minimaal) twee weken. Er kan alleen per de 1e van een kalendermaand worden opgezegd.

  Wanneer de vorderingen in de proefperiode erg goed zijn, kan er in overleg met de coördinator, gekozen worden voor:
  – Op dezelfde basis doorgaan.
  – Vermindering van het aantal dagen.
  – Beëindiging van het contract.

  Wanneer de vorderingen achterblijven kan er, in overleg met de coördinator, gekozen worden voor:
  – Op dezelfde basis doorgaan.
  – Intensivering van de begeleiding door huiswerkbegeleiding te gaan volgen.
  – Uitbreiding van het aantal dagen.
  – Extra begeleiding door aparte bijlessen voor één of meer vakken.
  – Beëindiging van het contract.

  Wijzigingen in de loop van het begeleidingsjaar
  Ook in de loop van het jaar kunnen wijzigingen in het aantal dagen en of begintijden met de coördinator overeengekomen worden. U dient een wijziging altijd vóór de 15e van de voorafgaande maand per email aan mail@studiecentra.nl te melden.
  Wijzigingen kunnen alleen per hele maand worden verwerkt.

 • Beëindiging contract

  Als u in overleg met de coördinator besluit het contract voortijdig te beëindigen, dient u dit per email aan mail@studiecentra.nl te melden. Na ontvangst van de email geldt een opzegtermijn van (minimaal) twee weken. Dit in verband met de inroostering van de medewerkers van het NHI. Er kan alleen per de 1e van een kalendermaand worden opgezegd.

 • Einde schooljaar

  Zonder tegenbericht stopt Huiswerkhulp op de laatste dag van de NHI jaarplanning. Het contract loopt automatisch door in het volgende schooljaar.